Tuesday, May 5, 2015

خنده از نان شب هم واجب تر است
خنده از نان شب هم واجب تر است 
کیمیای جان انسان یکسر است
خنده در دین مبین ما حلال 
چون شراب آتشین حال آور است
گریه کردن اشک و آه و ناله ها
کار آخوند دغل بر منبر است
هی بخند و هی بخند و تخت گاز
چرخ غم محدوده ی ما پنچر است
خوانده بودم از یکی دور از شما :
هر کسی غم میخورد عالم خر است
خنده یعنی شور و شوق زندگی
چون نگاه مهربان مادر است
در رگان توفان مستی میکند
میدهد بال و پرت ، جادوگر است
غم وجودت را جهنم می کند
 خنده اما چون بهشتی محشر است
این جهان گل میشود با خنده ها
اخگری در تیرگی ها از زر است
دست دست و خنده خنده رقص رقص
راه شیخان سیه رو آنور است
روی یاس و ناامیدی ها بخند
خنده بر لبها همان دفع شر است
خنده ویتامین روح آدمی 
چون عسل مثل لبان دلبر است

مهدی یعقوبی