Wednesday, August 29, 2018

پایتخت صیغه در عالم که شهر مشهد است
پایتخت صیغه در عالم که شهر مشهد است
مرکز سکس و زیارت  قبله گاه و مقصد است
حوریان هر کوی و برزن دسته دسته جفت جفت
واژن هر باکره  دور حرم ارزان و مفت
دختر ده ساله داریم ای عراقی ها که ما
یا که غلمان در هتلها در نهان جان شما
تن فروشی از برای لقمه ای نان می کنند
 گریه ها با خود شبانگاهان که پنهان می کنند
در دل این شهر موسیقی که می باشد حرام
خنده و شادی که یعنی جنگ  یکسر با نظام
اینچنین آخوندها  مهمان نوازی می کند
با نوامیس وطن راحت که بازی می کنند
شیشه نوشابه جای نفت مجانی که شد
آنهمه شعر و شعار و وعده تحتانی که شد
خواهران و مادران را عرضه هر جا می کنند
از چنین نعمت دمادم شکر عظما می کنند
مملکت را بین  خود هر سو که قسمت کرده اند
نزد اینان مردم محروم اسیر و برده اند
ای که ایران را به روس و چین فروشی هر طرف
تن فروشی صد شرف دارد به تو ای بی شرف

مهدی یعقوبی

Saturday, July 28, 2018

اینهمه مسجد که به ایران بپاست اینهمه آخوند که در هر کجاست 
اینهمه مسجد که به هر سو بپاست
اینهمه آخوند که در هر کجاست
بتکده هایی که برای شفاست
گور عربها که سراسر  طلاست
سم همه بر پیکر ایران ماست

گند خرافات که ایران گرفت
جای خرد را تب و هذیان گرفت
مرگ و عزاداری و حرمان گرفت
مذهب و دینش همه باد هواست
سم همه در پیکر ایران ماست

آنکه بگوید همه چیز است حرام
نام خدا روی لبش بام و شام
دختر نه ساله که گیرد به کام
منشا هر فتنه که زیر عباست
سم همه بر پیکر ایران ماست

بر سر منبر همه عرعر کند
امت ما را به سخن خر کند
روضه که از کرببلا سر کند
مظهر هر حیله و مکر و ریاست
سم همه در پیکر ایران ماست

خدعه و تزویر که بر روی زشت
ظاهر و باطن به جهان بدسرشت
وعده حوری بدهد در بهشت
روبهکی دشت و دمن  بی حیاست
سم همه در پیکر ایران ماست

درس نجابت بدهد دم به دم
مشهد و قم صیغه کند در حرم
زن به دو چشمش همه زیر شکم
یا که به ویلای خود اندر زناست
سم همه در پیکر ایران ماست آه که ایران اگر ایران شود
باز پر از غرش شیران شود
ساحل آرام که توفان شود
دوره ننگین شما بر فناست
سم همه در پیکر ایران ماست

مهدی یعقوبی

Saturday, July 14, 2018

وطن از چنگ اهریمن رها شد

خبر آمد که مجلس کودتا شد  /   دو تا لنگش هوا شد
رئیس مملکت اندر کما شد   /  دو تا لنگش هوا شد
یکی وقت فرار از خاک ایران  /   ز شورای نگهبان
به دست مردم قزوین بگا شد  /   دو تا لنگش هوا شد
امام جمعه از ترسش که شاشید  /  به تنبانش که پاشید
همه باد و بروتش برملا شد    /  دو تا لنگش هوا شد
درِ میخانه ها در کوچه ها باز   /  صدای ساز و آواز
شراب و شادی و وقت صفا شد   /  دو تالنگش هوا شد
به منبر شیخ در جوش و خروش است  /  پی سوراخ موش است
به خیر آخر که پایان ماجرا شد  /    دو تا لنگش هوا شد
صدای بوق ماشینها خیابان   /   لب مردم که خندان
گمانم توی آتش اژدها شد   /  دو تا لنگش هوا شد
به گور هر چه آخوندست و ملا   /    در آتش روسری ها
دوباره خاک ایران مال ما شد دو تا لنگش هوا شد
به هر سویی که دامن های کوتاه  /   چه دخترها که چون ماه
جناب شیخ ایمانش فنا شد   /   دوتا لنگش هوا شد
پس از چل سال کشتار و اهانت  /    خیانت در خیانت
وطن از چنگ اهریمن رها شد  / دو تا لنگش هوا شد

مهدی یعقوبی

Friday, February 9, 2018

یک قطره که آزادی حرامو

در مملکت ما همه ایام بکامو
دیوث و قرمساق که در صدر مقامو
بر سفره هر مفتی و ملا که طعامو 
هر گاو و خری گشته که آیات عظامو
یک قطره هم آزادی و شادی که حرامو

یک عده عراقی همه در مصدر کارو
بر گرده ایرانی و ایران که سوارو
هر کس که مخالف به سر چوبه دارو
اهداف همه یکسره در حفظ نظامو
یک قطره هم آزادی و  شادی که حرامو

تاراج و چپاول همه سو گشته حلالو
حرف و سخن و وعده شان بوی مبالو
آزادی اندیشه و افکار محالو
اسلام و مسلمانی و دینداری تمامو
یک قطره هم آزادی و  شادی که حرامو

بالا و په پایین همگی یکسره دزدو
در پشت و پس پرده دین یکسره دزدو
با مهر که بر روی جبین یکسره دزدو
زنجیر خرافات که در مغز عوامو
یک قطره هم آزادی و  شادی که حرامو

مشکل که فقط در همه جا موی زنانو
ساپورت پدر مرده و مانتوی  زنانو
لبخند به روی رخ و ابروی زنانو
سر دسته دزدان به وطن گشته امامو
یک قطره هم آزادی و شادی که حرامو

گویند به هر لحظه که با چهره زشتو
خواهند برندت به پس از مرگ بهشتو
حوری بدهندت که هزاران لب کشتو
هر روز که در توطئه و نقشه و دامو
یک قطره هم آزادی و شادی که حرامو

لبخند که در مذهب شان جرم بزرگو
بر سر زدن و گریه که یک کار سترگو
در ظاهر خود میش به باطن همه گرگو
ملت همگی برده و گوسفند و غلامو
یک قطره هم آزادی و شادی که حرامو

دستان همه گشته که آلوده به خونو
 از ناخن پا تا که به سر جهل و جنونو
پوسیده و پوکیده و  گندیده درونو
هر گوشه که در کشتن و کشتار مدامو
یک قطره هم آزادی و شادی که حرامو

در سفره شان روز و به شب مرغ و کبابو
تزویر و ریاکاری و غارت که صوابو
بر سینه هر معترضی سرب مذابو
با نام خدا خر بکنند امت خامو
یک قطره هم آزادی و شادی که حرامو

مهدی یعقوبی


Tuesday, January 16, 2018

ای الاغ و ای الاغ و ای الاغسید احمد در طویله با چراغ
حرف می زد در دل شب با الاغ
ای فدای چهره زیبای تو
عالمی اندر جهان شیدای تو
ای که هوش ات از دو صد ملا که بیش
متکی بر قدرت بازوی خویش

Wednesday, January 3, 2018

مال لبنان است این اموال ما
مال لبنان است این اموال ما 
نفت و گاز و قالی و یخچال ما
مال ملاهای پشمالو عراق
با شکم هایی که چون گاو و الاغ
مال لخت و پاپتی ها در یمن
قاتل و دزد و یک عده  بی کفن
مال آن مردک اسد در سوریه
جیب پوتین می رود در روسیه
خرج حزب الله لبنان می شود
بمب و موشک فرق افغان می شود
ثروت ایران امانت دست ماست
مفت و مجانی همان باد هواست
ارث و میراث جناب سیدعلی
آنکه گفتا یا علی پا منقلی
این که آتش میزنید اموال ماست
حکم و فرمانش که از سوی خداست
بس کنید ای مردم با حوصله
من زبانم لال آید زلزله 
این که آتش میزنید ایرانیان
کودک و  پیر و جوان در هر کران
این همه ثروت که از رنج شماست
حاصل یک عمر دزدی های ماست

مهدی یعقوبی

Tuesday, December 12, 2017

شیخ و پرده بکارت


جناب شیخ دائم در زیارت
به نام دین و مذهب در تجارت 
دهد درس عفاف اندر سفارت
به لای پای دخترها نظارت
تخصص در امورات بکارت

خدا یعنی که دزدیدن به پیشش
حنا دائم که می بندد به ریشش
ببیند زن که آب افتد به نیشش
به حال صیغه بازی در عمارت
تخصص یا مهارت در بکارت

به روز و شب همه مشغول کار است
به پشت مرسدس بنزش سوار است
به سفلیس خطرناکی دچار است
سخن هایش همه باب طهارت
تخصص در امورات بکارت

علوم غیب آموزد به حوزه
دمادم می کشد منبر که زوزه
کشد خشتک اگر گردی رفوزه
به چشمانش که می بارد شرارت
تخصص پاره کردن در بکارت

سفر گوید رود در مکه اما
پس از آن قصر زیبایش اروپا
خدا را هم که دارد هم که خرما
کند سرکسیه مردم را وزارت
تخصص پاره کردن در بکارت

بگوید هاله نوری سر من
به هنگام دعا بر منبر من
به چاه جمکران دور و بر من
کند هر دم به شمشیرش  اشارت
تخصص پاره کردن در بکارت

کند از مال مردم جیب خود پر
زنانش را بپیچاند به چادر
که نامحرم نبیند در صدف دُّر
مکن هرگز به ناموسش جسارت
تخصص در امورات بکارت

توگویی ارث بابایش که ایران
بگوید سیدم پاک و مسلمان
بچابد زیر نام دین و ایمان
تمام روز و شب مشغول غارت
تخصص پاره کردن در بکارت


     مهدی یعقوبی