Friday, April 17, 2015

هر چه میخواهی بکن اما براندازی نکنهر چه میخواهی بکن اما براندازی نکن
با نوامیس خدا آخوندها بازی نکن
خط سرخ مملکت در پشم و ریش رهبریست
هر چه وز وز میکند خمپاره اندازی نکن
تا دلت خواهد بدزد اما زکاتت را بده
با اصول فقه ما آهنگ ناسازی نکن
در بهشتت هم شراب و سکس و حوری میدهند
توی دنیا هم سراسر جز که زنبازی نکن
گر که کشتند و که بردند و که خوردند ای پسر
خویش را درگیر با غارتگر تازی نکن 
پایه خوشبختی ات در اختلاس است اختلاس
حاکم شرعی ما را هم که ناراضی نکن
شیخکان از برکت اعدام و زندان مانده اند
جز که در مدح شریران نغمه پردازی نکن
می رسد یک تکه ای از استخوانی هم تو را 
مثل سگها دم تکان ده جز که طنازی نکن
غیرت و ناموس تو یعنی فقط حفظ نظام
گر « بگا »هت داده اند اصلا بدآوازی نکن

مهدی یعقوبی