Saturday, August 24, 2013

ایران شده یکسرهمه پایین و به بالا ملا همه ملا
ایران شده یکسرهمه پایین و به بالا     ملا همه ملا
عمامه و نعلین و عبا کوی و گذرها     ملا همه ملا
از نره خر و گاو نر و عنتر و منتر     در سایه رهبر
   چسبیده چو زالو به سر و روی و تن ما       ملا همه ملا

در عرصه تولید شپش رتبه ی اول     پشمند همه هیکل
گندابِ خرافات به پهنا و درازا      ملا همه ملا
امت همه را روز و به شب گریه در آرند     خود خنده بر آرند
در مقبره و منبر و در توی تکایا     ملا همه ملا
آنها متخصص همه در علم دخولند     هر گوشه بلولند
تزویر و دروغ  و دغل و همچو قضایا     ملا همه ملا
خصم دگر اندیش به هر کوی و مکانند    کف کرده دهانند
شمشیر به کف در پی هر عاشق شیدا      ملا همه ملا
در سفره شان روز و به شب مرغ و کباب است     گفتند صواب است
حوری بغل تک تکشان گوشه ی ویلا     ملا همه ملا
در کشتن و کشتار جهان اول همیشه     از شاخه به ریشه
از لوش و لجن آمده اند همچو هیولا     ملا همه ملا
یک یک همگی زیر و زبر مرده خور هستند      زر را بپرستند
زنباز و ریاکار و شکمباره سر و پا     ملا همه ملا 

آخوندی که با بطری فرو کرد به زندان     با بوسه به قرآن
شد مرجع تقلید و بگفتا منم هر جا       ملا همه ملا
تا بر سر مردم به ریا شیره بمالند     هر گوشه بنالند
از مرگ علی اصغر و از زینب و زهرا      ملا همه ملا
بر پیکر هر جامعه ای انگلند انگل     این گشته مسجل
بر خمس و زکاتند همه چون فوج ملخها       ملا همه ملا
از مفتخوری گردنشان گشته چو یک خوک    با کله شان پوک
باید به تبر زد که در ایران سرشان را     ملا همه ملا


  « مهدی یعقوبی »