Wednesday, January 3, 2018

مال لبنان است این اموال ما
مال لبنان است این اموال ما 
نفت و گاز و قالی و یخچال ما
مال ملاهای پشمالو عراق
با شکم هایی که چون گاو و الاغ
مال لخت و پاپتی ها در یمن
قاتل و دزد و یک عده  بی کفن
مال آن مردک اسد در سوریه
جیب پوتین می رود در روسیه
خرج حزب الله لبنان می شود
بمب و موشک فرق افغان می شود
ثروت ایران امانت دست ماست
مفت و مجانی همان باد هواست
ارث و میراث جناب سیدعلی
آنکه گفتا یا علی پا منقلی
این که آتش میزنید اموال ماست
حکم و فرمانش که از سوی خداست
بس کنید ای مردم با حوصله
من زبانم لال آید زلزله 
این که آتش میزنید ایرانیان
کودک و  پیر و جوان در هر کران
این همه ثروت که از رنج شماست
حاصل یک عمر دزدی های ماست

مهدی یعقوبی