Sunday, January 29, 2017

مرده شورت ببردشود آنروز که ایران لب گورت ببرد  /  مرده شورت ببرد
نروی مشت و لگدها که به زورت ببرد  /مرده شورت ببرد
شود آنروز که رسم و ره و آیین تو را  /  مذهب و دین تو را
به دل شعله آتش به حضورت ببرد /   مرده شورت ببرد
برسد صبحدمی در گذر از شام عبوس / از پس بانگ خروس
داخل سطل زباله که سپورت ببرد   / مرده شورت ببرد
رقص و موسیقی و شادی همه در میهن ما  /  جای اندوه و عزا
وحشت و دلهره در راه عبورت ببرد  /  مرده شورت ببرد 
مهربانی بدرخشد به شب تار و سیاه  / مثل خورشید پگاه
از سر فرش زمین رسم شرورت ببرد  /  مرده شورت ببرد
درِ هر میکده را رقص کنان باز کنند  /  ساز و آواز کنند
ملت من به جهنم به سرورت ببرد  /  مرده شورت ببرد
غرش شب شکن شیر زن ایرانی  / در شب توفانی
گیسو افشانده رها باد غرورت ببرد  /  مرده شورت ببرد
به کجا شیخ پتیاره کجا بگریزی  /   با همه خونریزی
پشم و ریشت کف میهن به تنورت ببرد  / مرده شورت ببرد
خنده مردم غمدیده و دربند و اسیر  /  بی غل و بی زنجیر
 در سراشیبی تاریک قبورت ببرد  / /مرده شورت ببرد

مهدی یعقوبی