Monday, October 3, 2016

بهشت ایران شود ملا نباشدحسابش را بکن عظما نباشد
کسی موی دماغ ما نباشد
ریا در مملکت پیدا نباشد
کمرها از ستم دولا نباشد
عزا هر روز و شب بر پا نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

حسابش را بکن مردم همه شاد
شود در میهنم موسیقی آزاد
رها گیسوی دخترها که در باد
نباشد سرخری چون گشت ارشاد
دعاخوانی پی حلوا  نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

عزاداری شود ممنوع ممنوع
زمین خواری شود ممنوع ممنوع
زن آزاری شود ممنوع ممنوع
ستمکاری شود ممنوع ممنوع
کسی اندر پی یغما نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

ببارد از زمین و آسمان عشق
طنین نغمه در هر آشیان عشق
شود آیین و مذهب هر کران عشق
وزان در سینه ها تا جاودان عشق 
مکلاهای مد بالا نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

جهنم یا بهشت اکنون به پول است
بهر سویی که آخوند فضول است
در این میهن ریاکاری اصول است
همه مردانگی اندر دودول است
به جز عرعر به منبرها نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

شده معیار زنها در بکارت
جنایتکارها اندر صدارت
غل و زنجیر شیران در اسارت
به خون غلتیده آزادی کنارت
غم نان چهره ای پیدا نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

حسابش را بکن روز که گلفام
میان کوچه ها اشعار خیام
به نوشانوش مردم جام در جام
شود جوک چهره آیات عظام
الاغی روی دوش ما نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

حسابش را بکن هر خانه ای ساز 
زنان بی روسری در رقص و آواز
کبوترهای آزادی به پرواز
در میخانه ها هر کوچه ای باز
برای مرده خواران جا نباشد
بهشت ایران شود ملا نباشد

مهدی یعقوبی