Wednesday, December 4, 2013

راه حلش کاندوم است

اقتصاد مملکت یکسر همه سر در گم است      راه حلش کاندوم است
من نگویم این سخنها از زبان مردم است      راه حلش کاندوم است
         داده فتوا روی منبر لنگهایش بر هوا      مرجع تقلید ما
درد هر عمامه داری را که در شهر قم است     راه حلش کاندوم است
گفته ام صدها هزاران بار در گوش شما        کوچه و پس کوچه ها
این رئیس مملکت خود شیر بی یال و دم است      راه حلش کاندوم است
چاره این گرگهایی را که بر ما حاکمند      فقر و قحطی آورند 
 جنتی یا آن که دائم در پی یک خانم است     راه حلش کاندوم است
آن که زن را خوانده هر جا میسره تا میمنه       روز و شب پایین تنه
گرچه روی پوزه بر جای دماغش خرطوم است      راه حلش کاندوم است
هر که ریزد خون مردم را به هر روز و به شب     نام زهرا روی لب
هر کجا و ناکجا از هر نژاد و هر قوم است     راه حلش کاندوم است
  پایشان را هر کجا اندر هوا یکسر کنید     در کنار سرو و بید
چاره آدمکشان ایران نه در رفراندوم است     راه حلش کاندوم است
آن که دین را میکند بر گردن مردم طناب      میشود خود فاضلاب 
پست و بی فطرت سراسر فرق سر تا در سم است      راه حلش کاندوم است
آن که بر خونهای ما کاخش بنا گشته همه        با هزاران همهمه
با اوباما لاس بازد شهر لندن یا رم است       راه حلش کاندوم است 
پاسخ ملت به رهبر تا به مجلس زیر و بر       نره گاو و نره خر
تا به آن آخوند نسناسی که مثل کژدم است       راه حلش کاندوم است


«   مهدی یعقوبی »