Sunday, March 24, 2013

در مملکت ما همگان در پی سکسند
در مملکت ما همگان در پی سکسند
از پیر و جوان خرد و کلان در پی سکسند
له له زده با دیدن عکس رخ یک زن
در کوچه و پسکوچه روان در پی سکسند
مشدی حسن و خواجه نقی با دو سه زن باز
دنبال زنان دگران در پی سکسند
سر تا سر قم گشته همه مرکز فحشا 
هر گوشه و هر کوی و کران در پی سکسند
آیات عظام عاشق پایین تنه هایند 

با ریش حنا بسته شان در پی سکسند
انبوه احادیث بجز زیر شکم نیست
از چشم و دهان تا به زبان در پی سکسند
دور حرم شاه خراسان به شب و روز
طلاب جوان صیغه کنان در پی سکسند
با دختر ده ساله به شب زیر لحافند 

هنگام نماز و به اذان در پی سکسند
ناموس و شرف گشته همه واژن زنها
رمال و دعا خوان و فلان در پی سکسند 
آیات خدا بر لب و با یارب و یارب
با بیضه اسلام دوان در پی سکسند 
مردی همه شد آلت مردانه و مردان
پر توش و توان با دل و جان در پی سکسند

در مملکت ما همگان در پی سکسند
هر کوی و کران خرد و کلان در پی سکسند

« مهدی یعقوبی »