Wednesday, August 29, 2018

پایتخت صیغه در عالم که شهر مشهد است
پایتخت صیغه در عالم که شهر مشهد است
مرکز سکس و زیارت  قبله گاه و مقصد است
حوریان هر کوی و برزن دسته دسته جفت جفت
واژن هر باکره  دور حرم ارزان و مفت
دختر ده ساله داریم ای عراقی ها که ما
یا که غلمان در هتلها در نهان جان شما
تن فروشی از برای لقمه ای نان می کنند
 گریه ها با خود شبانگاهان که پنهان می کنند
در دل این شهر موسیقی که می باشد حرام
خنده و شادی که یعنی جنگ  یکسر با نظام
اینچنین آخوندها  مهمان نوازی می کند
با نوامیس وطن راحت که بازی می کنند
شیشه نوشابه جای نفت مجانی که شد
آنهمه شعر و شعار و وعده تحتانی که شد
خواهران و مادران را عرضه هر جا می کنند
از چنین نعمت دمادم شکر عظما می کنند
مملکت را بین  خود هر سو که قسمت کرده اند
نزد اینان مردم محروم اسیر و برده اند
ای که ایران را به روس و چین فروشی هر طرف
تن فروشی صد شرف دارد به تو ای بی شرف

مهدی یعقوبی