Wednesday, October 9, 2013

همه ایران ما یکسر شد آخوند


حوزه جهلیه جدید آخوندها در قم  
 
همه ایران ما یکسر شد آخوند
همه هر گوشهِ کشور شد آخوند
بر آرد از زمین سر مثل یک قارچ
سر هر منبری عنتر شد آخوند

شپش در ریش و پشم و کک به تنبان
وجب در هر وجب شبدر شد آخوند
چنان مور و ملخ افتاده هر سو
رها چون گله ای از خر شد آخوند

فرو بنهاده زینی پشت امت
پس از آن ناگهان رهبر شد آخوند
کلید قفل جنت در کف اوست
وکیل هر کسی آخر شد  آخوند
تخصص در جماع او دارد عمری
حکیم سکس در بستر شد آخوند
چرد مانند حیوان سفره ها را
شکم هایش چو گاو نر شد آخوند
به پول و نفت مجانی سراسر
دک و پوزش منورتر شد آخوند
جهان شغلش فقط شد مفتخواری
خدایش کیسه کیسه زر شد آخوند
بجنبد آلتش بیند که زن را
نعوظ هر لحظه در معبر شد آخوند
بگریاند شما را خود بخندد
جهان مانند جادوگر شد آخوند
دو رو و جاکش و دزد و ریاکار
به چشم مردمان سرخر شد آخوند
به مثل انگلی بر جسم ملت
به پشت میهنم خنجر شد آخوند
به سر عمامه چون روباه مکار
پی خمس و زکات هر در شد آخوند
شرابش خون مردم روز و شبها
عصای ظالمان  ، محشر شد آخوند

 
« مهدی یعقوبی »


 حوزه علمیه جدید آخوندها در قم
مدرسه بچه های ایرانی