Monday, November 7, 2011

ایکاش جای اینهمه آخوند ما خر داشتیمایکاش جای اینهمه آخوند ما خر داشتیم
یا عنتر و منتر مساجد روی منبر  داشتیم
در جمعه ها جای نماز  آهنگهای دلپذیر 
قر در کمر رقاصه ها با پای مرمر داشتیم
آغوش در آغوش هم با شوق و شادی دم به دم
در گوشه میخانه ها « می »  توی ساغر داشتیم
سر تا سر ایران ما بر جای این شیخان رذل
یک عالمه آه ای خدا   بوزینه ی نر داشتیم
از اینهمه بر سر زدن پنهان شدن توی کفن
هر روز و شب لب بر لبِ شیرین دلبر داشتیم
بر جای صدها من حدیث از لذت پایین تنه
بر سفره ها در خانه ها شیر سماور داشتیم
تاریخ ما را مرد سالاران همه پُر کرده اند
ایکاش ما یک رهبر زن توی کشور داشتیم
سرتاسر خاک وطن ، کرد و بلوچ و ترکمن
گلبانگ آزادی به لب ، حق برابر داشتیم  
آواز های عاشقی پر میشد از هر سو کران 
ما زندگی را باز هم در خویش باور داشتیم  
با این رژیم ایران و ایرانی جهان تحقیر شد
ایکاش ما ، ایکاش ما دنیای بهتر داشتیم

« مهدی یعقوبی »